Informácie o spracovaní osobných údajov

WOOD & Company a.s. Gorkého 4, 811 01, Bratislava 1 T +421 232 409 000 wood.com 1/5 Informácie o spracovaní osobných údajov Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)), Vám týmto oznamujeme nasledovné

SPRÁVCA ÚDAJOV

V súvislosti s investičnými službami, ktoré Vám poskytujeme, a na ďalšie účely uvedené nižšie v bode 3 je správcom Vašich osobných údajov WOOD & Company Financial Services, a.s. so sídlom v Prahe, námestí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika alebo jej príslušná pobočka nachádzajúca sa vo Varšave, Bratislave, Londýne, Miláne alebo Bukurešti.

V súvislosti s marketingovou činnosťou sú spoločnými správcami Vašich osobných údajov WOOD & Company Financial Services, a.s. so sídlom v Prahe, námestí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika a jej pobočky nachádzajúce sa vo Varšave, Bratislave, Londýne, Miláne a Bukurešti.

WOOD & Company Financial Services, a.s. so sídlom v Prahe, námestí Republiky 1079/1a, 11000 Praha 1, Česká republika a jej pobočky sú v tomto dokumente ďalej spoločne označované ako „my“ alebo „WOOD & Company“. Kontaktné údaje všetkých pobočiek spoločnosti WOOD & Company nájdete na našich webových stránkach http://www.wood.sk/contact-us.

WOOD & Company vymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov. Poverenec dohliada na spracovanie osobných údajov vo WOOD & Company tak, aby prebiehalo v súlade s právnymi predpismi. V záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov môžete poverenca kontaktovať pomocou:

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

WOOD & Company môže spracovať nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:

ÚČEL A PRÁVNE DÔVODY NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

WOOD & Company môže Vaše osobné údaje spracovávať za nasledovným účelom:

Vaše osobné údaje budú spracované na základe článku 6 ods. 1, položka a), položka b), položka c) a/alebo f) GDPR. Nebudeme spracovávať údaje na účely, ktoré nie sú v súlade s vyššie popísanými cieľmi, iba ak by ich spracovávanie vyžadovali právne predpisy alebo by WOOD & Company bola Vami oprávnená ich spracovávať.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM KRAJINÁM

Pri poskytovaní osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) do Spojených štátov alebo inej tretej krajiny, kde ochrana osobných údajov nie je zo strany Európskej komisie považovaná za dostatočnú, použijeme pri cezhraničnom poskytovaní osobných údajov štandardné zmluvné ustanovenia schválené Európskou komisiou a ďalšie zodpovedajúce riešenie , ako to vyžaduje alebo umožňuje článok 46 a 49 GDPR

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

WOOD & Company a/alebo spracovateľ bude osobné údaje ukladať po dobu nevyhnutnú na účely uvedené v bode 3 tejto informácie, na účely v súvislosti s ustanoveniami všeobecne WOOD & Company a.s. Gorkého 4, 811 01, Bratislava 1 T +421 232 409 000 wood.com 4/5 platných právnych predpisov a na účely ochrany práv WOOD & Company. V súlade so zákonom o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu uchovávame Vaše identifikačné údaje a kontaktné informácie a údaje a doklady o Vašich obchodoch (finančné údaje a údaje o transakciách) po dobu 10 rokov od uskutočnenia obchodu mimo obchodného vzťahu, alebo od ukončenia obchodného vzťahu. V súlade so zákonom o podnikaní na kapitálovom trhu uchovávame záznamy a dokumenty týkajúce sa investičných služieb (najmä údaje z našej vzájomnej komunikácie, vrátane elektronickej komunikácie a nahrávok telefónnych hovorov) po dobu 7 rokov. Pokiaľ WOOD & Company spracováva Vaše osobné údaje pre marketingové aktivity, uchovávame ich po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, teda pokiaľ ste naším klientom.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte v závislosti od dôvodu, z ktorého Vaše osobné údaje spracovávame, nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k Vašim osobným údajom: subjekty údajov sú oprávnené získať od WOOD & Company potvrdenie o tom, či sa osobné údaje tejto osoby spracúvajú, a ak áno, sú oprávnené získať prístup k nim. WOOD & Company Vám na požiadanie poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. WOOD & Company môže vyberať poplatok v primeranej výške, ktorý vyplýva z administratívnych nákladov za všetky ďalšie kópie, ktoré požadujete.
 2. Právo na opravu Vašich osobných údajov: máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré sú nesprávne. V závislosti od účelu spracovania máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia.
 3. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov („právo byť zabudnutý“): máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak nastanú okolnosti stanovené zákonom a spoločnosť WOOD & Company je povinná takéto osobné údaje bez oneskorenia vymazať.
 4. Právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov: v takom prípade spoločnosť WOOD & Company na Vašu žiadosť uvedie, že tieto údaje môžu byť spracované iba na určené účely.
 5. Právo na prenosnosť údajov: za určitých okolností máte právo dostávať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, ktorý bol poskytnutý spoločnosti WOOD & Company a ste oprávnení tieto osobné údaje zaslať ďalší subjektom bez zasahovania spoločnosti WOOD & Company.
 6. Právo namietať proti ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov: za určitých okolností máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie a spoločnosť WOOD & Company môže byť povinná zastaviť spracovanie osobných údajov.
 7. Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ak spracovanie údajov porušuje ustanovenia GDPR.

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu pochádzať od:

 1. Vás alebo Vášho štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenca (v prípade ak ste nám predložili plnú moc);
 2. podnikateľského subjektu, ktorého ste zástupcom alebo skutočným vlastníkom
 3. izmluvnej strany dohody uzatvorenej so spoločnosťou WOOD & Company; a / alebo
 4. zo všeobecne dostupných zdrojov; najmä z rôznych databáz a registrov.

Medzi zmluvné strany, s ktorou WOOD & Company uzavrela zmluvu podľa bodu (iii) vyššie, patrí Banková identita a.s., IČO: 095 13 817, so sídlom Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8 („BankID“). BankID vystupuje ako poskytovateľ identifikačných služieb podľa zákona o bankách a môže spracovávať Vaše osobné údaje, na ktorých odovzdanie ste dali pokyn v prostredí svojej banky. BankID nám na základe Vášho pokynu môže odovzdať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a číslo Vášho bankového účtu. My tieto údaje smieme použiť, aby sme vykonali Vašu identifikáciu v súlade so zákonom o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Je našou povinnosťou Vás identifikovať jedným zo zákonom dovolených spôsobov skôr, ako Vám poskytneme investičné služby. Viac o spracovaní osobných údajov zo strany BankID nájdete tu.

POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti WOOD & Company potrebujeme Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby alebo splniť povinnosti uvedené v bode 3 tejto dokumentácie.

RÔZNE

Radi by sme Vás informovali, že spoločnosť WOOD & Company môže túto dokumentáciu pravidelne aktualizovať v súlade s platnými zákonmi (napr. ak implementujeme nové systémy alebo procesy, ktoré súvisia s využívaním osobných údajov), a v takom prípade Vás budeme o vykonaných zmenách informovať. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov alebo uplatnenia Vašich práv na súkromie, kontaktujte nášho správcu pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: dpo@wood.com.

Viac z blogu

V ZONE si vyberiete inovatívny a komfortný priestor podľa vašich očakávaní
Cowork ZONE
4 minúty
V ZONE si vyberiete inovatívny a komfortný priestor podľa vašich očakávaní

Vieme, že potrebujete nerušene pracovať, aby ste sa neskôr mohli venovať tomu, čo vás baví. Vieme aj to, že vaše požiadavky sa môžu časom meniť. Dokonca aj v priebehu dňa. Občas predsa chcete vypnúť a načerpať inšpiráciu. Čo však potrebujete vždy, je cítiť sa príjemne. To všetko vám ponúkame v ZONE v BBC5 na Plynárenskej ulici v Bratislave.

Čítať viac